Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Novellus Pilvipalvelut
Fredrikinkatu 61 a 6. krs
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2702180-5

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA

Kim Hiekkanen, 044 981 9422, kim@novellus.fi.

3. REKISTERIN NIMI

Novellus Pilvipalvelut asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisissa tarkoituksissa, kuten:
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää:
 • Asiakkaan itsensä antamat tiedot.
 • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, titteli, työnantaja.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot.
 • Rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä).
 • Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä.
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot.
 • Palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset, salasanat, nimimerkki, teletunnistetiedot, tietoliikennetiedot, puhelutallenteet ja muut vastaavat tekniset lokitiedot) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot.
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • Asiakkaan itse luovuttamat tiedot asiakassuhteen aikana.
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden kautta.
 • Julkiset ja muut käytetyt rekisterit.

  7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

  Novellus Pilvipalvelut ei luovuta tietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, joita Novellus Pilvipalvelut käyttää rekisterin käyttötarkoitusten mukaisten tehtävien, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvään suorittamiseen. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi ole tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Manuaalinen aineisto
  Manuaalista aineistoa ei ole.
  Sähköisesti tallennetut tiedot
  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

  9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  Tarkastus- ja oikaisuoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskeva yhteydenotto tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdan 1. osoitteeseen. Jos tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää korjaamista sähköpostitse osoitteeseen kirjeitse kohdan 1. osoitteeseen tai sähköisesti kohdan 2. yhteystietoihin.
  Kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, lähettämään suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä estää markkina- ja mielipidetutkimuspyynnöt. Asiakassuhteessa oleva henkilö ei voi kieltää asiakastyöhön liittyvää asiakasviestintää tai tietojen säilyttämistä. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kirjeitse kohdan 1. osoitteeseen tai sähköisesti kohdan 2. yhteystietoihin